Tirebolu (Tabiatın, tarihle kucaklaştığı yer)

08-01-17 hdomac 0 comment

TİREBOLU (TABİATIN TARİHLE KUCAKLAŞTIĞI YER)

GENEL BİLGİLER

Tirebolu ilçesi, Giresun ilinin merkez ilçe ile birlikte 16 ilçesinden biridir. Tirebolu ilçe merkezi Giresun il merkezinin doğusunda Karadeniz kıyısında bulunur. İlçenin doğusunda Görele ve Çanakçı, güneyinde Doğankent ile Güce, batısında ise Espiye ilçeleri yer alır. Bu sınırlar dâhilinde Tirebolu ilçesinin bugünkü yüzölçümü 210 kilometrekaredir. Ancak, 1935 yılında ilçe yüzölçümü 1180 kilometrekareydi. Tirebolu’nun 7 mahallesi ( Cintaşı, Çarşı, Demirci, Hamam, İstiklâl, Körliman, Yeniköy ) 51 köyü bulunmaktadır.
İlçe arazisi, Tirebolu’nun doğusunda denize dökülen Harşit Çayı ile batısında denize dökülen Özlüce Deresinin arasında kalan derin vadilerden ve bu vadileri kaplayan kesif ormanlarla örtülü dağlık sahadan ibarettir. Bu dağlık arazi Harşit Çayı ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. İlçenin en yüksek yeri güney batısındaki Akılbaba tepesidir (2184 m).

_mg_8769
TARİH

Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmeyen, kale-şehir olarak gelişme gösteren Tirebolu, adını “Üç Şehir” anlamına gelen Tripolis’ten alır. Tirebolu’ya bu adın günümüzde yerleşim alanını kapsayan, yan yana üç çıkıntı yahut burun üzerindeki Kurucakale, Merkezkale ve Çürükkale sebebiyle verilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Tirebolu’nun milattan önce VII. yüzyılda (takriben M.Ö. 670) Karadeniz’de koloniler teşkil etmeye başlayan Miletoslular tarafından kurulduğu rivayet edilir. M.Ö. 400’de bölgenin yerli halklarından olan, denizcilik, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mossinoikler’in Tirebolu ve çevresinde yaşadığı söylenir. İskender (M.Ö. 356-323) ve halefleri, Pontus Krallığı (M.Ö. 298-63), Romalılar (M.Ö. 63 -M.S.395) ve Bizanslılar (395-1204) devrine dair bilgiler yeterli değildir.
Tirebolu, Haçlı ordularının İstanbul’u işgalinin (1204) ardından Trabzon’a kaçan Alexios’un kurduğu Trabzon İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalmıştır. Tirebolu, Harşit Vadisinden inen Çepniler’in Rumlarla yaptıkları mücadeleye sahne olmuş ve ilk defa 1380’de Türkmenler buraya kadar gelmiştir. Hacı Emîr Bey’in oğlu Süleyman Bey’in 1397’de Giresun şehrini kuşatıp almasıyla da iki devlet arasında sınır teşkil etmiş, Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon’u fethinin ardından (1461) Tirebolu Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlılar’dan önce şehrin art bölgesi Çepniler, Halaçlı, Alayuntlu, Eymür, Üregir gibi Türkmen boylarıyla iskân edilmişti.
Tirebolu, Osmanlı idaresi altında bir liman şehri olarak gelişme göstermiştir. Âyan aileler yüzünden kavgalı-çekişmeli bir kaza olarak nitelendirilen Tirebolu’da nüfuzları Türkmen-Çepni boylarına dayanan Kelalioğulları ile Kethüdaoğulları arasında Tirebolu’nun kontrolü için yoğun bir mücadele cereyan etmiştir. Bu mücadelede Kelalioğlu Ali Ağa (ö. 1823) ile Kethüdazâde Mehmed Emin Ağa (ö. 1849) adeta efsaneleşmiş iki ünlü şahsiyet olarak dikkat çekmiştir.
Şehir, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) ve Millî Mücadele (1919-1922) yıllarında önemli olaylar yaşamıştır. İşgale uğramamasına rağmen Ruslar’ın Harşit çayına kadar ilerlemesi şehirde büyük bir endişeye yol açmış, cepheye yakınlığı sebebiyle halk zorunlu göçe tâbi tutulmuş; yoğun Rus bombardımanından büyük hasar görmüştür. Şehir, bu sırada failleri meçhul kişiler tarafından yağmalanmış ve yakılmıştır. Ruslar’ın 12 Şubat 1918’ten itibaren çekilmesinden sonra yörede Pontus Devleti’ni kurmaya yönelik hareketler, Rum çetelerinin faaliyetleri ve bunlara karşı direniş başlamıştır.
“Trabzon Muhafaza-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti”nin 23 Şubat 1919’da yapılan “Birinci Trabzon Kongresi”ne Tirebolu’dan Kadızâde Halil Hayri Efendi, Hacı Nakibzâde Mehmed Tâhir Efendi katılmıştır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine (15 Mayıs 1919) Tirebolulular 19 Mayıs 1919’da bir miting düzenleyerek işgali protesto etmiştir. Bu mücadelede Giresun Askerlik Şubesi Başkanı, Türk dili, kültürü hakkında yazıları olan Tirebolulu Hüseyin Avni (Alparslan) Bey; müftü Küçükzâde Ahmed Necmeddin Efendi; Muhafaza-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti Reisi Domaçoğlu Hasan Ağa; Kuvâ-yı Milliye Reisi Naibzâde Osman Efendi gibi şahsiyetler önemli rol oynamıştır. Tirebolular Millî Mücadele’de resmî kayıtlara göre 248 kayıp/şehit vermiştir.

tirebolu-1
Tirebolu, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon vilayetine bağlı bir kaza merkeziydi. Doğuda Görele, güneydoğuda Torul’un Kürtün nahiyesi, batıda Giresun’un Keşâb nahiyesi, güneyde Alucra kazasıyla, kuzeyde Karadeniz ile çevrili idi. Tirebolu bu arızalı coğrafyada bölgenin önemli bir limanı durumunda olup ayrıca derin vadilerle iç kesimlere bağlanıyordu. Tirebolu dışında XIX. yüzyıla kadar bu kesimde “kasaba statüsünde” bir başka yerleşim yeri bulunmuyordu. Trabzon’un kazası olarak bu idarî yapısını uzun müddet devam ettiren Tirebolu, iktisadî şartların bir gereği olarak Gümüşhane’nin denizle irtibatının sağlanmasını temin için zaman zaman idarî yönden Gümüşhane sancağına da (1839, 1856-1861) bağlandı. 4 Aralık 1920 günü kabul edilen kanun tasarısına göre teşkil edilen Giresun müstakil sancağının Görele ile birlikte kazası oldu.
1890’da 8.000 olan şehir nüfusu savaş nedeniyle 1927’de 3.375’e düşmüştür. 2011 yılında ADNK’ya (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) göre şehir nüfusu 14.327 olarak tespit edilmiştir.
ULAŞIM

Tirebolu, Giresun’a 45 km, Espiye’ye 10 km, Görele’ye 17 km, Doğankent’e 33 km, Güce’ye 22 km. uzaklıkta olup, yolları asfalttır. Doğusunda Trabzon ve Rize’ye, batısında Giresun, Ordu ve Samsun il merkezlerine Karadeniz Otoyolu ile bağlıdır.
İlçeye; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Zonguldak’tan direkt otobüs seferleri mevcuttur. Ayrıca Trabzon, Rize, Artvin istikametine sefer düzenleyen otobüsler Tirebolu’dan geçmekte olup bu otobüslerle de Tirebolu’ya ulaşmak mümkündür.
Tirebolu’ya Erzurum, Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane istikametinden gelecek olanların en kısa kullanabilecekleri yol Tirebolu-Torul-Gümüşhane yoludur. Ancak bu istikamette Gümüşhane otobüsleri haricinde pek fazla şehirlerarası otobüs bulamayabilirsiniz. Bu yol özel araçlarıyla Tirebolu’ya gelmek isteyenler için en kısa yoldur.
Trabzon’dan kalkış yapıp ülkemizin çeşitli merkezlerine sefer yapan otobüs firmalarının Tirebolu’da yazıhanesi bulunmakta İstanbul, Ankara Bursa ve Ege Bölgesinin yanında Malatya, Van, Gaziantep, Adana, Elazığ, gibi Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgelerine de direkt ulaşma imkânı vardır.
Tirebolu’ya Hava Yolu ile gelmek isteyenler en yakın havaalanı olan Trabzon Uluslararası Havaalanı’nı kullanmak durumundadırlar. Trabzon-Tirebolu arası 85 km olup, havaalanından uçak servisleri mevcuttur.
TARİHİ ESERLER

Saint Jean/ Merkez Kale: Merkez kale ilçe merkezinde sahilde bir yarımadacık üzerine inşa edilmiştir. Deniz içerisinde ki doğal bir kaya üzerine kurulan kale, XIII. yüzyıl geç Bizans dönemi eseridir. Kaleye tek kapıdan girilir. Kapı kesme taş çerçeveli tek kanatlı ve ahşaptır. Kalenin sur duvarlarını dışarıdan aralıklarla yapılmış payandadan kuleleri desteklenmiştir. Kaleye güneyden oldukça dik 120 merdivenle çıkılmakta, kalın ve mazgallı duvarlar ile karşılaşılmaktadır. Duvarlar yer yer yıkılmıştır. İçi geniş, ferah ve her cepheden manzaralıdır. Kale içersinde bazı binalara ait temeller olup, bunların başında güney duvarı içine oyularak yapılmış bir mescit mihrabı ve bu mescide ait duvar temelleri bulunmaktadır. Kalenin içinde silah, eşya ve erzak konulan mahzenler olduğu gibi, su sarnıçları da vardır. Kalenin içinde geçtiğimiz yüzyıla ait mezar taşları bulunmaktadır. Saint Jean Kalesi Tirebolu’ya ayrı bir gizem katmaktadır.

tirebolu-2

Bedreme Kalesi: Bedreme Kalesi ilçe merkezinden 15 km. içeride Örenkaya köyünde bulunur. Kale Harşit Çayının ağzından 5 km güneyde olup, çayın sağ sahiline yakın bir yerde bulunmaktadır. Gümüş Şehri Argiria’yı (Halkova) koruduğu ifade edilen Bedreme kalesi düz fakat oldukça yüksek doğal bir kayalık üzerine kurulmuştur. Osmanlılar tarafından gözetleme kalesi olarak kullanılmıştır. Bedreme söylentilere göre ismini Türk fethi sırasında Rumlar uzun yıllar burada barındıkları için Bedrum’dan almış ve bu isim Bedreme olarak günümüze taşınmıştır. Kalenin kürtün hâkimi Çepni Beyi Melik Ahmed Bey tarafından Rumlar’dan alındığı bilinmektedir.

Andoz Kalesi: Görele, Doğankent, Yağlıdere, Güce ve Espiye ilçelerinin Tirebolu’dan ayrılmasından sonra Espiye sınırları içinde kalan Andoz kalesi Tripolis ismini oluşturan üçüncü kaledir. Tirebolu’ya 10 km uzaklıktaki Andoz kalesinin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Muhtemelen XIII. Yüzyılda bugünkü şeklini almış, Türkmen akınlarına karşı güçlendirilmiştir.

Selimağa Çeşmesi: Köklü bir tarih yapısına sahip olan Tirebolu’da birçok tarihi çeşme bulunmaktadır. Selimağa Çeşmesi Kethüda zade Mehmet Emin Ağa tarafından oğlu adına yaptırılmıştır. (1842) Çarşı Mahallesi, Selimağa caddesinde yer almaktadır.

tirebolu-6

Çatal Çeşmesi: Kaymakam Sami Bey tarafından son şekli verilmiştir. (1904-1914) Cintaşı mahallesi, Gazipaşa caddesinde yer almaktadır.
Gacan Çeşmesi: Molla Hüseyin İbrahim Efendi tarafından yaptırılmıştır.( 1928) Cintaşı mahallesi, Gazipaşa caddesinde bulunmaktadır.
Siyamoğlu Çeşmesi: Siyamoğlu Çeşmesi, Mehmed Efendi Kürt Hasan Oğlu Hacı İbrahim Ağa tarafından yaptırılmıştır.(1848) Hamam mahallesi, Müftü Ahmet Necmettin Efendi sokakta yer almaktadır.
İmamdüzü Çeşmesi: Nalb zade Mehmed Tevfik bey tarafından yaptırılmıştır.(1858) Yeniköy Mahallesi İmamdüzü sokakta bulunmaktadır.
Kuyubaşı/ Ortaçeşme: Karahasan zade Hasan Kaptan tarafından yaptırılmıştır. (1987) Yeniköy Mahallesi Kuyubaşı sokakta bulunmaktadır.
Atlıyolu Çeşmesi: Hamam mahallesi Atlıyolu caddesinde bulunmaktadır.
Yeniköy Cami: Yeniköy Mahallesi, Gazipaşa caddesindedir.

tirebolu-8
Çarşı Cami: 1880 yılına ait minaresi bulunmaktadır. Çarşı Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerindedir.
Hamam Mahallesi/ Alaeddinoğlu Cami: Hamam Mahallesi, Hamam sokaktadır.
Belediye Hamamı: Merkezde çarşıda bulunmaktadır.
Fırın Taşı: Kıyıya yakın küçük bir adacığın üzerindeki taş ekmek fırını Tirebolu’nun görülmeye değer tarihi miraslarından sadece bir kaçı.
TURİZM
Muhteşem güzellikleri ile yeşili ve maviyi buluşturan Tirebolu, eşsiz doğal koy ve plajları, uzun sahil boyu, yemyeşil yaylaları, zengin tarihi yapısı ve otantik görünümü ile turizm açısından Karadeniz’in parlayan yıldızıdır. Tirebolu’daki eski konakların bazılarının 120-130 yaşında olduğu bilinmekte, bu evlerin bulunduğu sokaklarda tarihi buram buram hissedilmektedir. Tirebolu’da güneşin batışını izlenirken usta ellerce hazırlanmış nefis balık çeşitlerini tatmak, günün bütün yorgunluğunu atmaya yetecektir.

tirebolu-agacbasi-yaylasi
YAYLALAR

Tirebolu yaylaları doğa meraklıları ve traking ile ilgilenenlere mükemmel fırsatlar sunmaktadır. Yaz -kış yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken yaylalar alternatif sporlara da ev sahipliği yapabilecek konumdadır. Tirebolu merkeze 25 kilometre uzaklıkta güneyde Garigan Yaylası, merkeze 30-35 kilometre mesafede Olucak, Ağaçbaşı, Böğertlenbükü (Şantiye), Güvende, Karaovacık, Yaşmaklı Ağaçbaşı yaylaları özellikle yaz aylarında tabiatın tüm renklerini bağrında bulundurarak, eşsiz doğası, buz gibi suları, tertemiz havasıyla konuklarına görsel bir şölen ve yaşama keyfi sunmaktadır.
Yine merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan 65 kilometresi asfalt yolla gidilen kalan bölümü düzgün stabilize olan seyirlik yol güzelliği ile dikkat çeken Kazıkbeli Yaylası konaklama olanağı sunmaktadır.

tirebolu-gun-batimi
PLAJLAR

Doğanın sunduğu güzellikleri bir araya toplayan Tirebolu’da muhteşem doğal koy ve plajlar, deniz tutkunlarını ağırlamaktadır. Sahil boyunca 3 adet tesisli 7 adet tamamen bakir, halka açık, kum ve çakıldan oluşan kenar çizgisine sahip plajlar bulunmaktadır. Güneşin etkisini arttırdığı yaz aylarında yemyeşil yüksek tepelerin pırıl pırıl mavi sulara ulaştığı plajlar yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelmektedir. Gündüz olduğu kadar geceleri de hareketli olan Tirebolu sahili renkli görüntülere ev sahipliği yapmaktadır. Tirebolu sahillerinden denize rahatça girilebildiği gibi ilçede bulunan plajlardan de ücretsiz olarak yararlanma imkânı bulunmaktadır.
Tirebolu Belediye Plajı (Kum Plajı): Tirebolu ilçe merkezinde yer alır. Bölgenin en eski ve ilgi gören plajıdır. Karadeniz’de kumun hâkim olduğu nadir plajlardan biridir. Özellikle yaz aylarında komşu il ve ilçelerden gelen çok sayıda turist plajdan yararlanmaktadır. Kum Plajında sportif etkinlikler de düzenlenmekte, gerek voleybol federasyonunun plaj voleybolu şampiyonaları, gerekse özel turnuvalar tertiplenmektedir.

tirebolu-11
Kaynarca Beach: Güneyde bulunan beachleri aratmayacak güzelliktedir. Konuklarına tüm olanakları ve konforu sunmaktadır. İlçe merkezine çok yakındır. Koyda bulunan doğal kayalıklar plajın güzelliğine doğal bir katkı yapmaktadır.
Küçükçay Plajı: Doğa harikası bir koyda yer almaktadır. Yazın güneş batımını bu koydan izlemek ayrı bir güzellik oluşturur.
Yılgın Plajı: İlçe merkezinin 3 kilometre batısında bulunmaktadır. Doğal bir koyda yer almaktadır.
YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜ

Zengin bir mutfağı olan Tirebolu, ısırgan otu yemeği, kiraz tuzlusu, fasulye diblesi, taflan kavurması, turşu kavurması, meşhur hamsi böreği, mısır ekmeği ve leziz Tirebolu usulü pide çeşitleri gibi lezzetleri bünyesinde bulundurmaktadır.
Kent beslenmesinde balık, mısır ve karalâhananın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Fasulye, karalâhana gibi sebzeler kurutularak ya da tuzlanarak kışa saklanmaktadır. Bunlar kış aylarında ya “mıhlama” adıyla kavrularak sıcak değerlendirilmekte, ya da diğer kışlık yiyeceklerle türlü yapımında kullanılmaktadır.
Kiraz ve yağsız peynirlerle kimi balıklar tuzlanarak yaza saklanır. Tirebolu’ya özgü yöresel yemeklerden bazıları şunlardır;
Pazı Mıhlaması, Mısır Dolması, Pancar (Karalâhana) Diblesi, Hamsi Böreği, Hamsi Tava, Hamsi İçli Tava, Sakarca, Fasulye Turşusu Kavurması, Fırın Fasulye Diblesi, Taflan Tuzlusu Kavurması, Merevcen (Diken Ucu), Tirmit Kavurması (Mantar), Kiraz Tuzlusu Kavurması, Isırgan Yemeği, Pancar (Karalâhana) Çorbası, Hurmapekmezlihoşmak, Yağlaş, İncir Reçeli, Mayıs Çileği Reçeli, Su Böreği ve Burma Tatlısı, Tirebolu Baklavası
NEREDE YENİR?
Tirebolu’da yöresel ve genel lezzetlerin sunulduğu mekânlar bulunmaktadır. Su Samurlarının yaşam alanı olan Tirebolu’da farklı balık çeşitleri restaurantlarda taze taze sunulmaktadır. Bu balıklar arasında mevsimine göre Hamsi, İstavrit, Mezgit, Kefal, Kalkan, Barbun, Palamut, Zargana bulunmaktadır. Sahil boyunca ve şehir merkezinde Tirebolu pidesi yanında her türlü fast-food yiyecek de bulunmaktadır. Tirebolu’da adından söz ettiren lezzet durakları ise şunlardır.

Doğal Dükkan:Şehir merkezinde ve palezde deniz manzarası eşliğinde doğal ve yöresel ürünler sunuyor. e-mail: dogaldukkan.com.tr Tel: 0 454 420 20 20
Yusuf’un Yeri: Şehir merkezinde merkez kale St Jean’ın girişinde yer alır. Taze balık çeşitleri ile hizmet verir. Telefon: 0(454) 411 36 58 e-mail: info@tirebolubalikci.com
Kale Hıdıroğlu Restaurant: Kale bölgesinde bulunur, Tirebolu pidesi ve balık yemek isteyenler için iyi bir seçenektir.Telefonu: 0 (454) 411 4766
Aşgana Restaurant: Tirebolu şehir merkezinin 3 kilometre doğusundadır. 150 kişilik toplantı salonu ile restorant olarak hizmet vermektedir. Aşgana Restaurantta Yöresel Yemekler, Balık çeşitleri, Pide Çeşitleri, Izgara Çeşitleri ve tatlılar servis edilmektedir.
Telefon: 0 (454) 429 30 69 e-mail: asgana28@hotmail.com
Yılgın Plaj, Kamping, Otel ve Restaurant: Şehir merkezinin 3,5 kilometre batısında Espiye yolu üzerindedir. Telefon 0 (454) 411 2425
Tirebolu 42 Çay Tesisleri: Şehrin 4,5 kilometre batısında yer alır. Kahvaltı ve yöresel yemekler için tercih edilecek yerlerden biridir. Yöresel ürünler de satışa sunulmaktadır. Tel. 04544232328 İnternet: www.tirebolucaykahvaltievi.com
Mavi-Yeşil Restaurant: Merkezden 5 kilometre batıda Espiye yolu üzerindedir. Önünde bulunan halka açık plajı, yöresel yemekleri, yöresel ürünleri, yaz aylarında cafe olarak verdiği hizmetiyle tercih edilecek mekânlar arasında yer alır.Tel: 0(454) 4232400 İnternet : www.mymaviyesil.com
Gelevera Restaurant: Şehirden 4,5 kilometre batıda yer alır. Tel. 0 (454) 4232511
Fak Pide: Yeniköy Mahallesinde bulunur. Yöresel pide çeşitleri, yöresel malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Tirebolu’ya özgü bir lezzet sunmaktadır. Telefon: 0(454) 411 33 61
NEREDE KALINIR?
Tirebolu’da butik oteller ve pansiyonlar bulunmaktadır. Tirebolu’ya 45 kilometre mesafede Giresun’da ise 3-4 yıldızlı çok sayıda otel yer almaktadır. Bunlar arasında New Jasmin, Aretias dört yıldızlı olarak sayılacak oteller arasında yer alır.
Tirebolu’da bulunan otel, butik otel ve konuklama tesisleri şöyledir;

Bal Otel: 3 yıldızlı ve 120 yatak kapasiteli otel Giresun karayolu üzerinde Domaçlı (Doğancı) Köyü mevkiindedir. Tel: 0454 423 25 25
Ayana Otel: Şehir merkezindedir. 30 odalı 45 kişi kapasitelidir. Telefon: 0 (454) 429 2002
Eren Pansiyon: Merkezde belediye plajı karşısındadır. 25 kişi kapasitelidir. Telefon: 0 (454) 411 4600
Yılgın Otel: Merkeze 3,5 kilometre mesafededir. 45 kişi kapasitelidir.Telefon 0 (454) 411 2425
Huzur Otel: Merkez Cintaşı Mahallesindedir. 6 oda 16 yataklıdır.Telefon: 0(454) 411 40 93
Ayrıca şehir merkezinde küçük oteller yanında Belediye Plajı ve Yılgın Plajı kamp ve çadır turizmine açıktır.
GİRESUN’DA KONAKLAMAK İSTEYENLER İÇİN OTELLER
Jasmin Otel (4 Yıldız) Çerkez Mevki 0 (454) 214 16 46
Amazon Aretias Otel (4 Yıldız) Uzunca Kum Mevkii 0 (454) 212 11 11
Otel Başar (3 Yıldız) Atatürk Bulvarı 0 (454) 212 99 21
Kit-Tur Otel (3 Yıldız) Arifbey caddesi 0 (454) 212 02 45
Giresun Oteli (2 yıldız) Atatürk Bulvarı 0 (454) 216 30 17
Çarıkçı Otel (2 Yıldız) Osmanağa caddesi 0 (454) 216 10 26
Ormancılar Oteli (2 Yıldız) Gazi Caddesi 0 (454) 216 67 95
Serenti Otel (2 Yıldız) İş Pazarı sokak 0 (454) 212 94 34
Ertur Oteli (Tek Yıldız) Çapulacılar Sokak 0 (454) 216 17 57
Piraziz Park Otel (2 Yıldız) Piraziz 0 (454) 261 53 04
YAYLADA KONAKLAMA TESİSLERİ
Koçkayası Montain Resort Kümbet 0 (454) 386 61 11
Kümbet Chalet Pansiyon Kümbet 0 (454) 386 62 17
Kümbet Uzundere Pansiyon Kümbet 0 (454) 386 62 30
Karagöl Otel Bektaş Yaylası 0 (454) 388 20 48
Kulakkaya Orman Tesisleri Kulakkaya 0 (454) 385 80 06
NELER ALINIR?

Yüzyıllardan bu yana fındık tarımı yörenin en önemli geçim kaynağıdır. Türkiye’nin en kaliteli fındığı Giresun’da, Giresun’un en iyi fındığı Tirebolu’da, Tirebolu’nun en iyi fındığı da beş-altı köyden oluşan Karakaya bölgesinde yetişir. Tirebolu’nun çayı da dünya çapında şöhret kazanmıştır. Bölgede üretilen çay yapraklarından oluşturulan çay Çaykur’un 42. Fabrikası olması nedeniyle “Tirebolu 42 Numara” çay olarak pazarlanmaktadır. Bu konuda özel şirketlerde çay üretimine başlamış, “Tirebolu 42”, “Üç Kale” ve “Yıl-Ka Çay” gibi marka çaylar üretmiştir. Bu çaylardan tadanlar, Tirebolu çayının bağımlısı olmaktadır. Tirebolu’ya gelenler mutlaka fındık ve çay almalıdır.
Tirebolu’da çay, mısır, meyve ve sebze üretiminin yanı sıra el sanatları da dikkat çekicidir. İğne oyası semercilik, ağaç oymacılığı, elişi kilim ve halıcılık, hartama ve tabanca süslemeleri Tirebolu’da yapılan önemli el sanatları arasında yer almaktadır.
GEZİLECEK YAKIN YERLER
Keyifle gezilecek sahili, renkli gece eğlenceleri, doğa güzellikleri, denizi, güneşi yanında fındık ve çay bahçelerinde geçirilecek zamanla konuklarına eşsiz tatil fırsatı sunan Tirebolu yakın çevresiyle de dikkat çekmektedir. Tirebolu’nun çevresinde yer alan turistik yerler arasında Giresun’da; Giresun Kalesi, Giresun Adası (Karadeniz’in insan yaşabilen tek adası), Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya Yaylaları;
Trabzon’da; Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü, Sümela Manastırı, Uzungöl, Rize’de; Ayder Yaylası görülecek yerler arasındadır.

Yazan: Haldun Domaç 

Fotoğraflar: Kadriye Aydın-Haldun Domaç- Çınar Çetinkaya